Algemene Voorwaarden Studio 3Diep

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘Studio 3Diep’ verstaan: de eenmanszaak Studio 3Diep, gevestigd te (6118 BM) Nieuwstadt aan de Elsenewal 21. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14083190.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon die met Studio 3Diep een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van werkzaamheden en behalve deze, ook diens rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n).

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘Partijen’ verstaan: Studio 3Diep en Opdrachtgever.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: iedere overeenkomst terzake het verrichten van werkzaamheden die tussen Partijen tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

1.5 In deze voorwaarden wordt onder ‘Werkzaamheden’ verstaan: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven aan Studio 3Diep door Opdrachtgever en zoals vermeld in de offerte / overeenkomst c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder werkzaamheden wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: Opdrachtgever helpen met duurzamere klantrelaties, opdrachten en ambassadeurs.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Studio 3Diep en op alle rechtsverhoudingen tussen Studio 3Diep en Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende Werkzaamheden van welke aard dan ook, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen Studio 3Diep en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige algemene bepalingen van kracht. Partijen zullen over de betreffende bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud dat de strekking van de algemene voorwaarden behouden blijft.

2.5 Indien Studio 3Diep geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio 3Diep in enigerlei mate afstand doet van de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden.

2.6 De Opdrachtgever met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden een Overeenkomst wordt gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later tijdstip Studio 3Diep gesloten overeenkomst in te stemmen.

Artikel 3 – Offertes / prijsopgaven en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle offertes en prijsopgaven van Studio 3Diep zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is opgenomen, komt de offerte dertig (30) dagen nadat deze aan Opdrachtgever is voorgelegd van rechtswege te vervallen.

3.3 De prijzen in de genoemde offertes en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand door een tijdige schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte / prijsopgave van Studio 3Diep.

3.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Studio 3Diep daaraan niet gebonden, tenzij Studio 3Diep nadrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.

3.6 Offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Studio 3Diep kan niet aan zijn offerte worden gehouden wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.8 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 – Honorarium

4.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen of een uurtarief op grond van de werkelijk bestede uren. De hoogte van het uurtarief wordt voorafgaand aan de Werkzaamheden overeengekomen. Het uurtarief en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW andere heffingen van overheidswege.

4.2 Studio 3Diep is te allen tijde gerechtigd de prijzen / het uurtarief te wijzigen. Studio 3Diep zal Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk inlichten.

Artikel 5 - Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Studio 3Diep aan te geven bankrekening.

5.2 Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de aangewezen bankrekening is bijgeschreven.

5.3 Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de vordering van Studio 3Diep terstond opeisbaar

5.4 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, heeft Studio 3Diep het recht de Werkzaamheden direct op te schorten. Studio 3Diep is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de Werkzaamheden.

5.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen alle vorderingen die Studio 3Diep nog op Opdrachtgever mocht hebben, direct opeisbaar zijn.

5.6 Betaling door Opdrachtgever vindt plaats zonder enig mogelijk beroep op korting en / of verrekening.

5.7 Alle door Studio 3Diep gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Studio 3Diep gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,=; en 5% over de volgende € 5.000,=; met een minimum van € 40,=.

Artikel 6 - Uitvoering en uitvoeringstermijn van de overeenkomst

6.1 Studio 3Diep zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Overeenkomst uitvoeren.

6.2 Voor de Overeenkomst tussen Studio 3Diep en Opdrachtgever geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting.

6.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio 3Diep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Studio 3Diep worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio 3Diep zijn verstrekt, heeft Studio 3Diep het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Studio 3Diep behoudt zich het recht voor meer Werkzaamheden dan vermeld in de Overeenkomst uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze Werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en / of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Werkzaamheden.

6.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Studio 3Diep het recht Werkzaamheden te laten verrichten door derden. Inschakeling van een derde – waaraan kosten zijn verbonden - vindt slechts plaats na instemming van de Opdrachtgever. Studio 3Diep aanvaardt noch enige verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid voor deze derden.

Artikel 7 - Uitvoeringstermijn van de Werkzaamheden

7.1 Indien voor de voltooiing van de Werkzaamheden een bepaalde termijn wordt overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Studio 3Diep zal zich beijveren om zoveel mogelijk na te streven dat deze termijnen worden aangehouden. Indien duidelijk wordt dat voor Studio 3Diep tijdige levering niet mogelijk is, dient Studio 3Diep onverwijld Opdrachtgever op de hoogte te stellen. Dit geeft Opdrachtgever nimmer het recht de Overeenkomst te beëindigen of de betaling van de facturen achterwege te laten. Studio 3Diep is in dit geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 8 - Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de Overeenkomst

8.1 Studio 3Diep is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of na het sluiten van de Overeenkomst Studio 3Diep ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, of indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Studio 3Diep kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8.2 Voorts is Studio 3Diep bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Studio 3Diep kan worden gevergd.

8.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio 3Diep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Studio 3Diep worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio 3Diep zijn verstrekt, heeft Studio 3Diep het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Studio 3Diep op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Studio 3Diep de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

8.5 Indien Studio 3Diep tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.6 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Studio 3Diep gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.7 Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Studio 3Diep gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van zijn zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Studio 3Diep vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting van tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Studio 3Diep op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar

Artikel 9 - Recht van reclame

9.1 Klachten over de door Studio 3Diep geleverde diensten / verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen bij Studio 3Diep telefonisch te zijn ingediend.

9.2 De klachten onder lid 1, dienen daarna schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, gemeld te worden binnen 14 dagen, onder vermelding van de contactpersoon en diens telefoonnummer.

9.3 Indien de Opdrachtgever nalaat binnen de gestelde termijn te reageren op de Werkzaamheden van Studio 3Diep, gaat de Opdrachtgever onverminderd akkoord met de Werkzaamheden en is Studio 3Diep gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de verrichte Werkzaamheden

9.4 Klachten en / of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Studio 3Diep. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever niet op. Na overschrijding van de termijn, vervalt het recht van reclame.

Artikel 10 - Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Studio 3Diep zal aan het einde van c.q. bij de beëindiging van de Overeenkomst en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na een daartoe strekkend verzoek van Opdrachtgever alle informatie als bedoeld in dit artikel aan Opdrachtgever te retourneren.

10.3 Van de bepalingen in dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien:

  1. die informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan het afsluiten van de Overeenkomst,
  2. voorafgaand schriftelijke toestemming van de betreffende partij voor een dergelijke, specifieke afwijking is verkregen,
  3. die informatie als gevolg van een daartoe strekkend bevoegd gegeven bevel of gerechtelijke uitspraak openbaar gemaakt moet worden in welk geval betreffende partij de andere partij vooraf op de hoogte zal stellen, tenzij dat wettelijk of op grond van het bevoegd gegeven bevel of de betreffende gerechtelijke uitspraak verboden is.

Artikel 11 - Bescherming persoonsgegevens

11.1 Studio 3Diep zal persoonsgegevens van Opdrachtgever binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de doelstellingen van respectievelijk Studio 3Diep en Opdrachtgever op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.

11.2 Studio 3Diep zal de persoonsgegevens van Gebruikers verwerken conform zijn privacy policy, dat gepubliceerd is op de website van Studio 3Diep (www.studio-3diep.nl).

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Studio 3Diep is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Studio 3Diep niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst. Aansprakelijkheid van Studio 3Diep voor schade geleden door Opdrachtgever die toerekenbaar is aan Studio 3Diep is ten hoogste gelijk aan de factuurwaarde van de betreffende opdracht.

12.2 Studio 3Diep is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

12.3 Studio 3Diep zal bij de inschakeling van derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Studio 3Diep is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden jegens Opdrachtgever. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

12.4 Studio 3Diep is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Studio 3Diep bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

12.5 De Opdrachtgever vrijwaart Studio 3Diep tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Studio 3Diep samenhangen, tenzij het aanspraken betreft ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Studio 3Diep.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Studio 3Diep is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste (of niet tijdige) uitvoering van de Overeenkomst indien dit het gevolg is van aan Studio 3Diep niet bekende omstandigheden en / of overmacht. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, stormschade, natuurrampen, belemmeringen door derden, gebrek aan personeel, ziekte van personeel, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, terreur, oorlog of oorlogsgevaar, verlies of beschadiging van materiaal / zaken (bij transport), belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Studio 3Diep, molest, verduistering en / of diefstal, alsmede alle overige oorzaken en gevolgen die buiten de controle of de zeggenschap van Studio 3Diep vallen.

13.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Studio 3Diep opgeschort. Indien de periode langer duurt dan drie (3) maanden zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting voor Studio 3Diep tot schadevergoeding bestaat.

13.3 Indien Studio 3Diep bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

13.4 Indien de overeengekomen Werkzaamheden door overmacht bij de Opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, geeft dat geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

13.5 Indien de overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever langer duurt dan de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn, zullen Studio 3Diep en de Opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

14.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Studio 3Diep uitgewerkte ideeën, adviezen, modellen, offertes en andere geschriften berusten bij Studio 3Diep.

14.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Studio 3Diep mogen uitgewerkte ideeën, adviezen, modellen, offertes e.d. onder andere maar niet uitsluitend op generlei wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en / of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.

Artikel 15 - Overige bepalingen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio 3Diep partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

15.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, locatie Maastricht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2020 en gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd reglement. Alle Algemene Voorwaarden van Studio 3Diep die eerder zijn gepubliceerd dan wel zijn overeengekomen, komen hiermee te vervallen.