Privacyverklaring Studio 3Diep

Bedrijfsgegevens:
Studio 3Diep
Website: www.studio-3diep.nl
Inschrijfnummer KvK Roermond: kvk.nr. 14083190 | BTW.nr NL001809793B79

Studio 3Diep verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Studio 3Diep verwerkt en met welk doel. Studio 3Diep vindt bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer en een e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld je gezondheid of je politieke voorkeur.

Welke persoonsgegevens kan Studio 3Diep verzamelen en verwerken?

Bij het gebruikmaken van de diensten van Studio 3Diep, het bezoeken van de website en/of het opnemen van contact met Studio 3Diep kan het voorkomen dat je gegevens, waaronder persoonsgegevens, bij Studio 3Diep achterlaat. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je: een afspraak bij Studio 3Diep inplant, informatie opvraagt en/of vragen stelt. Afhankelijk van de diensten van Studio 3Diep waarvan je gebruikmaakt, of van de reden waarom jij contact opneemt met Studio 3Diep, kan Studio 3Diep de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • (woon)adres;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • bedrijfsgegevens;
 • NAW-gegevens;
 • een e-mail die je aan Studio 3Diep verzendt.

Waarom verzamelt Studio 3Diep jouw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de diensten waarvan je gebruik kan maken en maakt en/of de reden waarom jij contact opneemt met Studio 3Diep, worden jouw persoonsgegevens voor een of meer van de hierna genoemde doeleinden verwerkt:

 • Ter uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent.
 • Om contact met je te kunnen opnemen over een afspraak, waaronder het inplannen of wijzigen daarvan.
 • Op grond van een wettelijke verplichting
 • Om je aan het klantenbestand van Studio 3Diep te kunnen toevoegen en onze relatie te kunnen beheren.
 • Voor de financiële administratie van Studio 3Diep (het maken van declaraties).
 • Om je te informeren over wijzigingen in diensten van Studio 3Diep.
 • Voor het verwerken van jouw vragen, opmerkingen en/of een klacht en daarover contact met je op te nemen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze verklaring zijn opgenomen. Studio 3Diep zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet aan derden verstrekken, behoudens het navolgende. Jouw gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de diensten van Studio 3Diep, waaronder maar niet uitsluitend het uitvoeren van een overeenkomst. Daarnaast kan Studio 3Diep jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien Studio 3Diep daartoe op grond van de geldende wet- of regelgeving verplicht zijn of in het geval dat dat (wettelijk) is toegestaan.

In het geval dat Studio 3Diep jouw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zorgt Studio 3Diep ervoor dat deze derde (met behulp van een overeenkomst) onder meer eenzelfde niveau als Studio 3Diep hanteert voor wat betreft de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens en deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gaat gebruiken dan waarvoor Studio 3Diep die gebruikt.
Studio 3Diep zal jouw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële- of marketingdoeleinden.

Beveiligen van persoonsgegevens

Studio 3Diep gaat uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. Studio 3Diep heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaren van persoonsgegevens

Studio 3Diep bewaart jouw persoonsgegevens voor de periode waartoe Studio 3Diep volgens de van toepassing zijnde wetgeving verplicht zijn, doch niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verkregen.

Jouw rechten

Je hebt onder andere het recht om: jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen; een verleende toestemming in te trekken; en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor zover je dat niet zelf kunt, kun je een verzoek of bezwaar zoals hiervoor genoemd, of eventuele vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, schriftelijk bij Studio 3Diep indienen. Studio 3Diep zal dit zo spoedig mogelijk oppakken.

Studio 3Diep
René Jasker
Elsenewal 21
6118 BM Nieuwstadt
06 - 22 125 172 | 046 - 7 850 870
info@studio-3diep.nl

Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek indient kan Studio 3Diep je verzoeken je adequaat te identificeren door bijvoorbeeld een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarvan gevoelige informatie is afgeschermd) mee te sturen.

Persoonsgegevens van personen tot 16 jaar

Persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, mogen alleen worden verzameld en verwerkt als de ouders, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Het gebruik van de website van Studio 3Diep en/of het opnemen van contact met Studio 3Diep is, als je jonger bent dan 16 jaar, alleen toegestaan met (schriftelijke) toestemming van je ouders, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger. Studio 3Diep kan niet controleren of een persoon 16 jaar of ouder is. Indien u als ouder, voogd of andere wettelijk vertegenwoordiger constateert dat Studio 3Diep gegevens verzamelt van een persoon waarvoor u verantwoordelijk bent en die jonger is dan 16 jaar, verzoekt Studio 3Diep aan u contact met Studio 3Diep op te nemen, op een van de hierna aangegeven manieren, zodat Studio 3Diep de verzamelde persoonsgegevens op uw verzoek kan verwijderen.

Cookies

Studio 3Diep maakt geen gebruik van cookies die persoonlijke gegevens verzamelen.

Google Analytics

Studio 3Diep maakt gebruik van Google Analytics (geanonimiseerd) om een beeld te krijgen van de bezoekersstromen op de website.

Wijzigen privacyverklaring

Studio 3Diep heeft het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring wordt op de website: www.studio-3diep.nl gepubliceerd. Studio 3Diep adviseert u daarom regelmatig de website te bezoeken en de privacyverklaring te lezen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen daarin.